033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Welke politieke partij voelt zich verantwoordelijk jegens complementaire geneeskunde?

Bron: www.iocob.nl

Een overzicht ten dienste van 12 september

IOCOB heeft op 21 augustus  2012 op haar website een artikel gepubliceerd onder de veelzeggende titel tegen BTW STEMMEN? Stemt massaal W op complementaire geneeskunde. Daarin is het volgende slotappel aan de politiek gericht: Houdt de eer alsnog aan uzelf en annuleert op eigen kracht – zonder dat de Europese belastingrechter dit hoeft te doen – deze rammelende BTW-heffing op CAM in het belang van de Nederlandse volksgezondheid. Er zijn daarvoor legio andere en betere maatregelen voorhanden. U biedt alsdan weer uitzicht aan honderdduizenden CAM-patienten die thans door u in de kou zijn gezet.

IOCOB heeft dat artikel op 23 augustus 2012 vervolgens aan alle politieke partijen – met uitzondering van de nieuwkomers – ter hand gesteld met verzoek op dat appel te reageren. Hierdoor worden de  CAM-artsen en andere CAM- therapeuten alsmede de CAM-patienten immers beter in staat gesteld om bij het uitbrengen van hun stem op 12 september aanstaande een weloverwogen keuze te doen.

Verslag van de reacties politieke partijen

IOCOB doet u hierbij verslag van de reacties der diverse politieke partijen, te beginnen met de grote partijen waarvan geen heil te verwachten valt (VVD, CDA, SP, D66 en SGP) en eindigend met de partijen die zich wel verantwoordelijk weten voor de complementaire geneeskunde (PvdA (vermoedelijk) , Groen Links en de Partij voor de Dieren). Over de (andere) zwijgers, dus de partijen die niet gereageerd hebben (PVV en Christen Unie) volstaat IOCOB met de opmerking dat zij tot dusverre niet van enige verantwoordelijkheid jegens CAM hebben blijk gegeven; onze lezers kunnen daaraan hun eigen conclusies verbinden.

VVD: een ramp voor de complementaire geneeskunde

Hoewel fractieleider Stef Blok het verzoek van IOCOB direct doorzond aan zijn fiscale fractiespecialist,  Helma Nepperus, is van de VVD verder geen inhoudelijke reactie ontvangen. Dat is niet hoffelijk van deze partij waarvan de  goede omgangsvormen kenmerkend worden geacht.  Vaststaat dat de VWS/VVD-minister Edith Schippers de kwade genius is achter het voorstel in het Lente-accoord om CAM-artsen en BIG-geregistreerde CAM-paramedici  voortaan op te zadelen met een BTW-heffing van 21%. Die maatregel heeft niets te maken met een bezuiniging op zorgkosten, want deze kosten worden sinds jaar en dag door de CAM-patienten – buiten het basispakket om – helemaal zelf betaald. Neen, Edith Schippers heeft hier met deze BTW-heffing haar kans schoon gezien om haar bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij  publiekelijk geuite weerzin tegen CAM met behulp van haar mede-participanten in het Lente-accoord  ( CDA, D66, Groen Links en Christen Unie) onverhoeds te verzilveren, zonder dat die mede-ondertekenaars hebben doorzien dat zij in ideologisch opzicht als mede-handlangers hebben gefungeerd van Edith Schippers en van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Omdat deze BTW-heffing in strijd is met het algemeen belang en uitsluitend dienstbaar is aan de verwerpelijke prive-opvattingen van deze minister over CAM, heeft Edith Schippers haar politieke macht hier evident misbruikt om aan CAM een ernstige slag toe te brengen.  De VVD is dan ook een ramp voor de complementaire geneeskunde. De Nederlandse kiezers hebben wat dit betreft bij de VVD dus helemaal niets te zoeken.

CDA: sta nu eens op en neem uw verantwoordelijkheid

Het CDA, mede-verantwoordelijk voor het Lente-accoord, heeft niet gereageerd  op het politieke appel van IOCOB. Dat is een ernstig verzuim  voor een Christelijke volkspartij, temeer als wordt bedacht dat in 2009 de toenmalige CDA/VWS minister Ab Klink eenzelfde overval op CAM heeft beraamd welke uitsluitend door de massale publieksactie GA VOOR CAM onschadelijk werd gemaakt. Het CDA heeft in dit opzicht dus in letterlijke zin een belast verleden. In plaats zich daarvan thans definitief te ontdoen, heeft het CDA ook nu nog geen enkel besef van de huidige realiteit dat honderdduizenden CAM-patienten door deze BTW-heffing worden gediscrimineerd en financieel ernstig worden gedupeerd. De erfzonde van het CDA woekert dus maar voort (deze woordkeus moet partijvoorzitter Ruth Peetoom als theologe zeker aanspreken). Tenzij het CDA alsnog het lef toont om op te staan – de heroische woorden van Sybrand Buma tijdens het recente Carre-debat op RTL 4- en als partij der kleine luyden eindelijk begrip toont voor het feit dat van het schamele penningske van de weduwe onevenredig veel wordt afgepikt door de verhoging van haar CAM-zorgkosten met maar liefst 21%, hebben de Nederlandse kiezers wat betreft CAM van het CDA niets te verwachten.

Socialistische Partij: totale onwetendheid inzake complementaire geneeskunde

De SP heeft wel gereageerd op het politieke appel van IOCOB maar blijkt van de BTW-materie helaas niets te hebben begrepen. De SP meent namelijk ten onrechte dat vrijstelling van BTW alleen geldt voor reguliere en alternatieve therapieen waarvan werking en nut wetenschappelijk bewezen zijn – dat is al volkomen in strijd met de inhoud van de (oude en nieuwe) BTW-vrijstelling – maar vliegt vervolgens nog harder uit de bocht met de opmerking dat complementaire geneeskunde niet nuttig en werkzaam is. De SP is kennelijk onwetend van het feit dat circa 70% van de reguliere interventies juist niet wetenschappelijk bewezen is terwijl de BTW-vrijststelling daarvoor desondanks integraal geldt, dus ook voor die 70% die niet wetenschappelijk bewezen is. De SP blijkt ook geen kennis te hebben van het feit dat voor een scala van complementaire behandelingen wel degelijk wetenschappelijk bewijs voorhanden is, terwijl in het Lente-accoord de BTW-vrijstelling  integraal vervalt voor alle – zowel bewezen als en onbewezen -complementaire behandelvormen. IOCOB heeft dit de SP met nadruk voorgehouden maar dan geeft de SP verder niet thuis en wendt zij haar socialistische blik af van het dramatische feit dat honderdduizenden niet draagkrachtige CAM-patienten financieel worden gewurgd door de draconische verhoging van 21 % van hun CAM-zorgkosten. Een nieuwe opvatting van de SP over eigentijds socialisme ?  Toch nog something to think about, uncle Emile ?

D66: een geparfumeerd, maar ontwijkend antwoord is geen antwoord

In plaats van op het politieke appel van IOCOB in concreto in te gaan, ontloopt D66 de kernvraag waarom er een fiscaal onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen reguliere en alternatieve behandelingen. Het merendeel der reguliere behandelvormen is immers niet evidence based medicine (EBM) terwijl voor een steeds groeiend aantal complementaire behandelwijzen wetenschappelijk bewijs is geleverd. Reguliere artsen genieten de BTW-vrijstelling ten volle, ook voor hun onbewezen interventies. Aan CAM-artsen die alle BIG geregistreerd zijn en aan BIG-geregistreerde CAM-paramedici kan de BTW-vrijstelling dan ook niet worden onthouden wegens het verbod van discriminatie, het gelijkheidsbeginsel en het principe der fiscale neutraliteit.  Maar in plaats dat D66 op die kernvraag ingaat, ontwijkt zij deze en verschaft zij aan IOCOB in geparfumeerde bewoordingen slechts een ronkend verslag van het bereikte in het Lente-accoord. Maar een ontwijkend antwoord is geen antwoord, zelfs indien dat antwoord namens Alexander Pechthold wordt verstrekt. De slappe reactie van D66 is dus geheel in tegenspraak met het gebruikelijke verbale elan  van haar welbespraakte fractievoorzitter in verkiezingstijd. Daarom Eigentijdse Democraten: gaat u nu echt accoord met deze fiscale discriminatie van CAM-artsen ten opzichte van hun reguliere collegae, welk ongerechtvaardigd onderscheid  in een waarlijk democratische samenleving toch niet kan worden geduld ? En als D66 daarover blijft zwijgen, wat is uw democratie dan nog waard ?  IOCOB rekent er dan ook op dat D66 alsnog bij zinnen komt.

Staatkundig Gereformeerde Partij SGP: BTW op CAM is middel om overheidsfinancien op orde te brengen

De SGP heeft aan IOCOB in een zeer summiere reactie laten weten dat zij de BTW-heffing op complementaire geneeswijzen volgens het Lente-accoord steunt, als zijnde een bijdrage aan het weer op orde brengen van de overheidsuitgaven. Dat de SGP hiermee een wettelijke maatregel steunt die in hoge mate discrimineert – patienten die de reguliere dokter bezoeken wordt immers niet met enige fiscale heffing besprongen, laat staan met een draconische heffing van 21% – en de complementaire geneeskunde bovendien voortaan alleen nog maar toegankelijk maakt voor de rijken, moet een Christelijke partij als de SGP zwaar worden aangerekend. De SGP schaart zich hiermee achter de hardvochtige opstelling die ook door het CDA wordt ingenomen: geen enkel vertoon van barmhartigheid voor de vele duizenden CAM-patienten die door deze uiterst onrechtvaardige en eenzijdige maatregel financieel worden gewurgd. Daarom dit appel op de SGP: bekeert u alsnog na de verkiezingen en wat IOCOB betreft: gaat heen en zondigt niet weer.

Partij van de Arbeid: is voor  de vrijstelling van BTW uitsluitend BIG-registratie leidend ?

De PvdA stelt in haar reactie dat om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de BTW, de (enige?) eis geldt dat de onafhankelijke zorgverleners BIG-geregistreerd zijn. Omdat de BIG-registratie leidend is, impliceert dit volgens de PvdA  dat slechts aldus is verzekerd dat de zorg die patienten krijgen, van goede kwaliteit is.  Omdat de PvdA zich echter niet expliciet uitlaat over het onderscheid regulier-CAM,  heeft IOCOB aan de PvdA alsnog de vraag gesteld of deze partij van oordeel is dat de BTW-vrijstelling moet blijven gelden voor BIG-geregistreerde artsen en BIG-geregistreerde paramedici voor zover deze complementaire behandelvormen toepassen. De PvdA heeft daarop echter niet geantwoord. Vermoedelijk is de PvdA dus voorstandster van de vrijstelling van BTW voor door CAM-artsen en BIG-geregistreerde CAM-therapeuten, maar IOCOB onderneemt alsnog een poging om de nog aanwezige mistigheid in de opstelling van de PvdA te verdrijven. Komt daarom socialisten: sluit de rijen en verklaart u zich nader, naar het voorbeeld van de glasheldere betoogtrant van uw fractievoorzitter Diederik Samson.

Groen Links: ondubbelzinnig tegen het vervallen van de BTW-vrijstelling voor CAM

Deze partij heeft IOCOB doen weten het geheel met haar zorgen en bezwaren tegen de BTW voor CAM eens te zijn, welk standpunt ook reeds in het verkiezingsprogramma van Groen Links was opgenomen. Ondanks het mede door Groen Links ondertekende Lente-accoord  zal Groen Links, naar zij IOCOB ondubbelzinnig heeft verzekerd, zich na 12 september inzetten voor het terugdraaien van deze BTW-heffing op complementaire behandelingen, mits deze zorg aan dezelfde wettelijke eisen voldoet als die welke ook voor reguliere gezondheidszorg gelden, zoals een registratieplicht, een erkend diploma, kwaliteitscontrole en een klachtenregeling. Als ook nog wordt herinnerd aan de prominente politieke rol van Groen Links bij het verhinderen van een vergelijkbare aanslag op CAM in 2009 door de toenmalige CDA-minister van VWS Ab Klink, is duidelijk zijn dat de belangen van CAM bij Groen Links in goede  handen zijn.

Partij voor de Dieren: ondubbelzinnig tegen het vervallen van de vrijstelling voor CAM

Evenals Groen Links is ook deze partij, zo heeft zij IOCOB laten weten,  ondubbelzinnig tegen het voorstel om alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, onder het hoge BTW-tarief van 21% te laten vallen. Mensen moeten vrij zijn om te kiezen voor alternatieve geneeswijzen als aanvulling op of ondersteuning van reguliere geneeskunde. Ook is de Partij voor de Dieren van opvatting dat complementaire geneeskunde even toegankelijk en betaalbaar moet zijn als reguliere zorg. Of dit zo ver gaat dat dan ook de CAM-zorgkosten onder de basisverzekering zouden moeten vallen, wordt in het midden gelaten. Wel plaatst de Partij voor de Dieren nog de terechte kanttekening dat de mensen bij levensgevaarlijke ziektes beschermd moeten worden tegen personen die reguliere geneeswijzen consequent afraden en waardoor de overlevingskansen van de patient worden verkleind. De belangen van CAM zijn dus bij de Partij voor de Dieren veilig.

Ter afsluiting

Over het algemeen is de kennis van de leidende politieke partijen van complementaire behandelvormen verontrustend laag. De schamele aandacht voor CAM in de diverse verkiezingsprogramma’s is daarvan het bewijs. IOCOB rekent het tot haar kerntaak om de samenleving als geheel, met inbegrip van alle politieke partijen, van alle relevante informatie betreffende CAM te blijven voorzien. Dat is dringend noodzakelijk omdat –  en het drama rondom het vervallen van de BTW-vrijstelling voor CAM onderstreept dit – pas dan verzekerd is dat de essentiele bijdrage van CAM aan de Nederlandse volksgezondheid wordt onderkend en op haar juiste waarde wordt geschat. Alleen zo wordt tevens voorkomen dat  CAM nog langer als politiek speelgoed fungeert voor de respectieve vooringenomen CDA/VVD-ministers van VWS die zich ten onrechte niet op wetenschappelijke inzake CAM feiten verlaten, maar die zich helaas, tot schade van de volksgezondheid, uitsluitend laten inspireren door verblinde en hard schreeuwende sekte-ideologen.