033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

STEMMEN? Stemt massaal tegen BTW op complementaire geneeskunde

 

 

Waarom gaat het?

Bron: www.iocob.nl

Op 12 september 2012 gaat Nederland naar de stembus. In deze tijden van crisis tekenen zich oplopende tegenstellingen af wat betreft de belangen van de diverse bevolkingsgroepen (zoals armen-rijken, jongeren-ouderen, werkenden-gepensionneerden, werkgevers-werknemers, geschoolden-ongeschoolden, autochtonen-allochtonen, progressieven-conservatieven, gezonde personen-patienten). Iedere betrouwbare politieke partij dient zich in haar verkiezingsprogramma te realiseren dat elke kiezer op elk tijdstip altijd tot meerdere en steeds wisselende bevolkingsgroepen behoort. Goede politiek vereist dus de beoefening van een subtiele evenwichtskunst om deze – vaak conflicterende – groepsdeelbelangen te overstijgen en in een goede onderlinge balans samen te brengen.Behoort op het terrein van de volksgezondheid de totstandbrenging van deze onderlinge balans ook tot de expliciete doelstellingen van de Nederlandse politieke partijen? Het antwoord op deze vraag luidt helaas ontkennend.

Nagenoeg geen aandacht van de politieke partijen voor CAM

Complementary & Alternative Medicine (CAM) maakt, evenals reguliere geneeskunde, deel uit van het uitgestrekte domein van de geneeskunde. In Nederland maken jaarlijks honderdduizenden patienten gebruik van CAM. De belangrijkste reden daarvan is dat CAM voorziet in de nakoming van de niet ingeloste beloften der reguliere geneeskunde. Het is verbazingwekkend te constateren dat, waar elders in de wereld, met name in de USA, een sterke opkomst valt te constateren van de zogeheten Integrated Medicine – een synthese tussen de beste interventies uit de gangbare geneeskunde en CAM-  in Nederland anno 2012 de ogen van bijna alle politieke partijen naar die ontwikkeling geheel zijn afgeplakt. Sterker nog: de partijen die in het voorjaar van 2012 met elkaar het zogeheten Lente-accoord hebben gesloten (VVD, CDA, D66, Christen Unie en Groen Links) hebben zich daarin beijverd om de thans nog aanwezige fragiele balans tussen reguliere geneeskunde en CAM ten nadele van CAM volledig om zeep te brengen. Door het Lente-accoord worden namelijk uitsluitend de CAM-artsen voor het eerst in de Nederlandse fiscale geschiedenis aan de BTW van 21% onderworpen.

Het Lente-accoord: discriminatoire heffing van BTW op CAM

Nog maar kort geleden – in 2009 – is onder meer door IOCOB een massale publieksactie ontketend om te verhinderen dat het onbezonnen plan van de toenmalige CDA-minister van VWS Ab Klink om de CAM-artsen BTW-plichtig te maken, zou worden uitgevoerd. Deze actie is buitengewoon succesvol geweest want – met name door toedoen van Groen Links – en de enorme weerklank bij het grote publiek is dat snode initiatief toentertijd afgevoerd. Thans staat vast dat met ingang van 2013 een discriminatoire BTW-heffing van 21% op CAM gaat gelden. Daarom, aan de vooravond van de verkiezingen 2012, moeten alle CAM-artsen, alle CAM-therapeuten en alle CAM-patienten zomede hun (beroeps)organisaties, zich het volgende terdege realiseren.

Gevolgen Lente-accoord voor CAM

1. Ook zonder de aankomende BTW op CAM worden alle CAM-patienten thans reeds jaren lang gediscrimineerd omdat de CAM-zorgkosten niet uit het basispakket worden vergoed maar geheel door hunzelf worden betaald, al dan niet via een aparte aanvullende verzekering die slechts een beperkte dekking biedt. Er is dus momenteel reeds geen enkele politieke balans tussen de vergoeding van reguliere zorgkosten en die van CAM. Ook worden onderzoek van en onderwijs in CAM door de overheid praktisch niet bevorderd, laat staan gefinancierd. En alle politieke partijen houden over deze notoire en langjarige discriminatie van CAM hun monden steeds stijf gesloten.2. De BTW-heffing drijft de zorgkosten bij de CAM-artsen en andere BIG-geregistreerde CAM-therapeuten vanaf 2013 op met 21%. Ook die prohibitieve verhoging van 21% moet geheel uit de portemonnaies van de CAM-patienten zelf komen. Er is dus ook hier geen enkel politiek evenwicht tussen enerzijds de behandeling van reguliere zorgkosten (die slechts trendmatig stijgen) en die van CAM-zorgkosten (stijging 21%) en anderzijds ook niet tussen de algemene prijsstijging van 2% op de normale bestedingen (door de algemene BTW-verhoging van 19% naar 21%) en die van de CAM-zorgkosten van 21%. Bij de behandeling door niet-BIG-geregistreerde CAM-therapeuten (BTW voor hun patienten reeds 19%) stijgen de zorgkosten vanaf 2013 nog eens met 2%. En alle politieke partijen houden over deze onaanvaardbare stijgingen van de zorgkosten bij CAM-artsen e.d. met 21% hun monden andermaal stijf gesloten. Er is zelfs geen enkele politieke partij die het voor de hand liggende idee heeft ingebracht om het BTW-tarief voor CAM in elk geval niet hoger te stellen dan op 6%, het tarief dat immers ook geldt voor bestedingen ter voorziening in de noodzakelijke levensbehoeften (en dat is gezondheidszorg toch).

3. Mochten de CAM-artsen de BTW noodgedwongen geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening nemen, dan leidt dit onherroepelijk tot een aanzienlijk aantal gedwongen sluitingen van hun praktijken. Een groter beroep op reguliere interventies is daarvan onvermijdelijk het gevolg waardoor de beoogde bezuiniging goeddeels niet wordt bereikt. Minister van VWS Schippers weet dat ook wel maar koestert met deze dwaze maatregel heel andere motieven dan het bereiken van bezuinigingen in de gezondheidszorg. Zie onder 4.

4. De huidige, thans demissionaire, VVD-minister Edith Schippers heeft haar (te grote) mond bij iedere gelegenheid vol over haar verontrusting betreffende de stijging van de Nederlandse zorgkosten. Maar zij bekreunt zich in het geheel niet over deze exorbitante stijging van uitsluitend de CAM-zorgkosten met 21%. Deze BTW-maatregel komt namelijk uitsluitend uit haar koker en is slechts in schijn een maatregel om op de zorgkosten van VWS te bezuinigen omdat haar eigen oververhitte VWS-begroting hierdoor met geen enkele euro wordt ontlast. In werkelijkheid behelst deze BTW-maatregel een louter fiscale ingreep welke door Edith Schippers uitsluitend als een ideologisch wapen is ingezet om haar aversie tegen alles wat CAM is bot te vieren. Het is ongehoord dat deze minister van VWS het daarmee gemoeide bedrag van 65 miljoen euro niet weet te oormerken voor noodzakelijke maatregelen tegen gedrag dat  de gezondheid ernstig schaadt: roken, alcohol- en drugsgebruik, snoepen en de vleesconsumptie. Het is voorts ongelooflijk te moeten constateren dat de overige participanten van het Lente-accoord (CDA, D66, Christen Unie en ja, ook Groen Links ) niet hebben doorzien hoezeer deze minister hier aan de leiband loopt van de Vereniging tegen de Kwakzalverij ( *1 en *2) en de volksgezondheid door de eliminatie van CAM ernstig schaadt. Zie ook hierna.

De (te grote) mond over CAM van de VVD-minister van VWS Edith Schippers

Edith Schippers heeft een grondige afkeer van CAM betoond die zij niet onder stoelen of banken steekt. Door haar initiatief om de CAM-zorgkosten met 21% op te drijven maakt zij het door de VVD met haar (te grote) mond beleden liberale principe inzake persoonlijke verantwoordelijkheid en individuele vrijheid – zoals door haar gepredikt bij haar toestemming om in kleine cafe’s te kunnen roken – hier volstrekt te schande. CAM-patienten worden aldus immers gedwarsboomd in hun keuzevrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid om een CAM-arts in te schakelen omdat zij door deze minister financieel worden gewurgd. En de andere participanten van het Lente-accoord lieten dit zonder blikken of blozen gebeuren.Deze minister van VWS, van huis uit politicologe en in haar CAM-beleid een ledepop van haar reguliere adviseurs alsmede pleitbezorgster van de tabaksindustrie, hield in 2011 ook het Kamerlid Voortman van Groen Links voor het lapje door met haar (te grote) mond te verklaren dat CAM in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, niet evidence based (EBM) zou zijn. Die misleiding leidde ertoe dat IOCOB in een open brief aan mevrouw Schippers verzocht te willen bevorderen dat de echte wetenschappelijke waarheid – en deze is: het merendeel der reguliere interventies is niet EBM, terwijl veel CAM behandelvormen wel EBM zijn en bovendien veiliger en goedkoper zijn dan reguliere interventies – nu eindelijk eens door een onafhankelijk en gezaghebbend wetenschappelijke college zou worden vastgesteld (*3). Edith Schippers gaf echter -klaarblijkelijk bevreesd voor het aan het licht komen van die waarheid – niet thuis (*4) hetgeen leidde tot een open antwoord van IOCOB aan haar (*5) . Liever zocht Edith Schippers voor haar simplistische gedachtegoed van meet af aan onderdak bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij die zij hartelijk welkom heette op haar departement (*2). Voor IOCOB – die de minister van VWS in zijn open antwoord indringend op haar misleidende voorstelling van zaken betreffende CAM had gewezen (*5) – bleef de departementale deur echter hermetisch gesloten. De politiek pikte deze notoire misleiding inzake CAM echter niet op. Alle CAM-beoefenaren en alle CAM-patienten weten nu wat hun bij de aanstaande verkiezingen te doen staat.

Hoe nu verder?

Groen Links is de enige politieke partij die in haar verkiezingsprogramma onomwonden te kennen geeft dat zij tegen BTW-heffing is op kwalitatief hoogwaardige, effectieve en veilige complementaire behandelvormen. Alle andere politieke partijen hullen zich in diep stilzwijgen. Dus: alle CAM-mensen dan maar op Groen Links stemmen? Er rijst hier toch wel de vraag hoe geloofwaardig dat statement van Groen Links is nu deze partij het door haar in 2009 zo zwaar bevochten resultaat inzake het voorkomen van BTW op CAM in het Lente-accoord zo maar heeft prijsgegeven. Ook het kwaliteitsregister voor niet BIG-geregistreerde CAM-therapeuten is ten grave gedragen zodat Groen Links ook accoord is gegaan met het afpakken van de aan die  groep in het vooruitzicht gestelde BTW-vrijstelling. Een beroep op het cliche inzake het politieke mechanisme van ”geven en nemen”, overtuigt hier uiteraard niet omdat dit BTW-compromis voor alle CAM-belanghebbenden uitermate compromitterend is. De aanvankelijk constructieve houding van Groen Links heeft haar in de vorige verkiezingen ongetwijfeld veel stemmen opgeleverd. Maar IOCOB acht het toch wel opvallend dat deze partij vandaag – 21 augustus 2012 – wel strijdvaardig bekend maakt alsnog tegen de boete voor langstuderende studenten te zullen opkomen, terwijl zij publiekelijk met geen woord rept over een politieke actie voor het terugdraaien van de BTW-heffing op CAM. En als Groen Links goed kan rekenen bedenke de partijtop dat het aantal CAM-beoefenaren en CAM-gebruikers – en dus ook het aantal potentiele GL-stemmers – een veelvoud bedraagt van de groep der langstudeerders.

Slotoverweging

In feite hebben alle politieke partijen het geheel af laten weten bij het onderkennen van het eminente belang van CAM voor de Nederlandse volksgezondheid. Daardoor is aan CAM een zware slag toegebracht. IOCOB acht dit een buitengewoon ernstige taxatiefout. Er valt hier dus geen enkele politieke partij aan te bevelen. Volgens de bijbelse Spreukendichter gaat het volk aan slechte raadgevers te gronde. IOCOB is van oordeel dat in het bijzonder de VVD hier alle CAM-belanghebbenden heeft geschoffeerd. Edith Schippers heeft haar politieke macht namelijk misbruikt doordat zij doelbewust is uitgeweest op een vijandige confrontatie met alle CAM-geledingen. Haar recente rancuneuze en benepen optreden tegen homeopatische geneesmiddelen onderstreept dit. Het Nederlandse volk wete ook dat deze bewindsvrouwe met haar heksenjacht tegen CAM volgens de Vereniging tegen de Kwakzalverij een standbeeld heeft verdiend. Voor de strijkages van deze sekte heeft Edith Schippers zich steeds zeer ontvankelijk betoond. Dat geeft al genoeg te denken. En mocht Edith Schippers zich bij voorbaat verheugen op dit aan haar gewijde beeldhouwwerk, dan bedenke zij daarbij dat een door haar CAM-beleid veroorzaakt substantieel zetelverlies voor de VVD een zodanig hoge prijs is dat een harde val van haar sokkel onvermijdelijk wordt.

Oproep aan alle CAM-geledingen

Daarom hier een indringende oproep aan alle CAM-geledingen: neemt de politieke partij van uw (voorlopige) keuze onder vuur met uw indringende vraag waarom ook uw partij zich niet alsnog keert tegen de invoering van BTW voor CAM-artsen en andere BIG-geregistreerde CAM-therapeuten. De Lente-accoord-partijen komen momenteel immers al steeds meer terug op de forensentax (VVD), de langstudeerboete (CDA en Groen Links), de bezuiniging op kinderopvang (CDA en VVD) en waarom dan ook niet op de BTW-heffing over CAM? Meldt het resultaat van uw acties aan IOCOB zodat ook IOCOB alsnog gericht kan optreden richting politiek.

Slotappel van IOCOB aan de politiek

En dan tot finale troost: mocht de politiek volharden in haar huidige lethargie inzake CAM dan zal een beroep op de Europese belastingrechter noodzakelijk zijn om deze ongerechtvaardigde BTW-heffing op CAM ongedaan te maken. IOCOB acht dat beroep zeer kansrijk en een geslaagd resultaat zou dan een enorme afgang van de Nederlandse wetgever betekenen. Vandaar dit slotappel van IOCOB aan de politiek: houdt de eer alsnog aan uzelf en annuleert op eigen kracht deze rammelende BTW-heffing op CAM (*2) – welke notoir in strijd is met het Europese verbod van discriminatie en met het Europese beginsel der fiscale neutraliteit – in het belang van de Nederlandse volksgezondheid. Er zijn daarvoor legio andere en betere maatregelen voorhanden. U biedt alsdan weer uitzicht aan honderdduizenden CAM-patienten die thans door u in de kou zijn gezet.

Noten

*1) Zie het artikel Antikwakkers kroelen met de minister van VWS. Website IOCOB.

(*2) Zie het artikel Fiscale kwakzalverij door de Vereniging tegen de kwakzalverij. Website IOCOB. Uit dat artikel blijkt dat VWS de onderwerpelijke BTW-maatregel praktisch geheel heeft ontleend aan de voorstellen van die vereniging.

(*3) Open brief IOCOB aan de minister van VWS dd 18 oktober 2011. Website IOCOB.

(*4) Antwoord van de minister van VWS aan IOCOB dd 23 december 2011. Website IOCOB.

(*5) Open antwoord IOCOB aan de minister van VWS dd 5 januari 2012. Website IOCOB.