033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Opheffing van de Vrijstelling BTW Acupunctuur

Nederlandse Patientenvereniging voor Acupunctuur.

Inzake de behandeling van de Uitvoering in relatietot btw-regime medische diensten zoals voorgenomen in het Lente accoord vragen wij uw aandacht voor de belangen van de patienten.

Het opheffen van de vrijstelling van BTW op gezondheidskundige verzorging van de mens (met acupunctuur) is op gronden zowel van volksgezondheid als van financiën schadelijk. De NPVA als vereniging voor de belangenbehartiging van patiënten die acupunctuur aanwenden verzoekt u derhalve dringend om te besluiten voor het behoud van de vrijstelling.

Redenen hiertoe zijn onder meer:

a. Driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat zij moet kunnen overleggen met haar huisarts over het gebruik van niet conventionele geneeswijzen [1]. De huisarts behoort volgens 98% van de Nederlandse bevolking op de hoogte zijn van de behandelingen die de patiënt ondergaat, ook de niet conventionele geneeswijzen. Acupunctuur behoort derhalve als een vast onderdeel van de uitoefening van de medische zorg verleent door (huis)artsen of andere daartoe aangewezen erkende therapeuten te worden beschouwd.

b. Meer dan 10% van de Nederlandse bevolking maakt daadwerkelijk gebruik van niet conventionele geneeswijzen, waaronder acupunctuur [2]. Deze patiënten ondervinden baat bij deze behandelingen.

c. de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) dringt bij de lidstaten aan op integratie van niet conventionele geneeswijzen [3].

d. Acupunctuur is bewezen effectief. Dit blijkt uit veelvuldig onderzoek [4], waaronder onderzoek van de WHO [5] waarvan Nederland lid is.

e. BTW heffing op acupunctuur beperkt de toegankelijkheid tot deze bewezen therapie. Met name voor de sociaal economisch zwakkere patiënten. Dit komt doordat acupunctuur geheel of deels door de patiënten zelf wordt betaald. De beperkte toegankelijkheid leidt tot verhoogd gebruik van minder doeltreffende, maar ook minder doelmatige therapieën [6] [7].

f. BTW heffing op acupunctuur verhoogt de administratieve druk voor artsen. Dit gaat lijnrecht in tegen de wens tot lastenverlichting voor de zorg, en voegt nog toe aan de nog terug te dringen klaarblijkelijke stijging met 80% van de administratieve last [8].

g. Op grond van het fiscale neutraliteitsprincipe binnen de Europese verhoudingen zijn voldoende goede redenen aanwezig om aan te nemen dat de BTW uiteindelijk gedwongen zal leiden tot de uitbreiding naar andere gezondheidskundige verzorging van de mens, of als onrechtmatige wetgeving beoordeeld zal worden (beide door het HvJ), met alle kosten van herstel tot gevolg. Beide toekomstbeelden zijn ongewenst.

h. De uitvoering van het voornemen stuit op onoverkomelijke bezwaren. Het stelt de belastingdienst in de positie te moeten bepalen welke handelingen onder welk medisch handelen vallen. Hiertoe is de belastingdienst volstrekt niet geëquipeerd en kan inbreuk maken in de zorgkwaliteit.

Het voornemen tot het opheffen van de BTW vrijstelling komt voort uit de doelstelling een onbedoelde en ongebreidelde vrijstelling van BTW voor niet gekwalificeerde beoefenaars te voorkomen. Doel kan niet zijn de kwaliteit van en toegang tot zorg te verminderen én een herhaling van de fiscale problematiek te veroorzaken. Toch is dat wat dit voornemen tot gevolg heeft.

Het oplossen van deze situatie is echter goed mogelijk, met behoud en verbetering van het zorgaanbod, inclusief de acupunctuur. En zonder extra kosten. Dit door de acupunctuur te integreren met de al conventionele zorg. De BTW problematiek wordt daarmee opgelost. Bovendien heeft dit een positief effect op de toegankelijkheid tot en kwaliteit van zorg.

Om dit te bereiken dient de acupunctuur opgenomen te worden in de Wet BIG, met regulering van de opleidingen tot acupuncturist. Dit bevordert bovendien de collegiale communicatie tussen acupuncturisten en andere behandelende artsen. Zulks in het belang van de patiënt.

In Nederland is de infrastructuur, inclusief de basis waaronder opleidingseisen voor acupunctuur als onderdeel of aanvulling op een BIG-opleiding aanwezig. Implementatie met een overgangsperiode is dus zeer goed mogelijk. Heffing van BTW op zorg kan dan, moet, achterwege blijven.

Samenvattend:

Het heffen van BTW belemmert de toegang tot acupunctuur. Acupunctuur is onderdeel van de gezondheidskundige zorg van de mens, en dan nog wel op een deel waarvan patiënten baat ondervinden, en waarvan de effectiviteit bewezen is.

Aanvullend belemmert het heffen van BTW de integratie van acupunctuur met al conventionele geneeswijzen. Deze integratie is een sterke wens van de bevolking. Een groot deel van de patiënten maakt ook inderdaad gebruik van acupunctuur.

Het heffen van BTW leidt voorts tot verdere toename van de administratieve lasten bij artsen en andere zorgverleners. Dit gaat ten koste van de zorg. Bovendien zijn de netto baten voor het rijk zeer beperkt, feitelijk zelfs negatief. Immers, de BTW leidt ook tot BTW verrekening. En de verhoogde toegangsdrempel leidt tot een verschuiving naar duurdere en minder effectieve zorg die vanuit de rijksbegroting wel wordt voldaan.

Als patiëntenvereniging pleiten wij derhalve voor:

1. Integratie van acupunctuur in de reguliere zorg.

2. Opname van acupunctuur in de Wet BIG. De Wet BIG dient hiervoor op korte termijn te worden herzien.

3. In de herziene Wet BIG het onderscheid invullen tussen arts-acupuncturisten en therapeut-acupuncturisten.

4. Arts-acupuncturisten en andere BIG geregistreerde acupuncturisten komen ook op basis van hun uitoefening van de acupunctuur in aanmerking voor herregistratie. Dit binnen de herziene Wet BIG, met een specialisatie acupunctuur.

5. Acupunctuur opnemen in de opleiding tot basisarts, en in de nascholing. Aparte aanvullende opleidingen met heldere exameneisen voor de opleidingen tot (arts-)acupuncturist.

6. Bescherming van de titel acupuncturist.

7. Opnemen van acupunctuur in de basiszorgverzekering.

8. Uitbreiden van het onderzoek naar acupunctuur [9].

Acupunctuur is een bewezen effectieve therapie, zonder schadelijke bijwerkingen. Wij vertrouwen erop dat u niet voorbijgaat aan de noden en belangen van de patiënten die voor hun zorg en welzijn in sterke mate afhankelijk zijn van acupunctuur. Laat u alstublieft de maatregelen om acupunctuur moeilijker toegankelijker te maken achterwege, en richt u zich alstublieft op het bevorderen van de zorg voor al deze patiënten, door het overnemen en implementeren van de hiervoor genoemde acht maatregelen.

Namens de Nederlandse PatiëntenVereniging voor Acupunctuur,

Tekenen wij,

Hoogachtend,

A.G. Koller

Secretaris

Rijsbes 45 2498 AN ‘s-Gravenhage Tel.: 070-3198904 secretariaat@npva.nl www.npva.nl K.v.K. Haaglanden: 27320617. ING rekening : 4712141. IBAN: NL67INGB0004712141


REFERENTIES:

[1] TNS NIPO; 2006; De huisarts patiëntrelatie; rapport in opdracht van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

[2] CBS, Centraal Bureau voor Statistiek ; Statline databank 2007; Gebruik van medische voorzieningen.

[3] WHO, Wereld Gezondheid Organisatie; report Traditional Medicine Strategy 2002 – 2005

[4] Arch Intern Med 2007 sep 24; 167(17):1892-8/oct 2;167(19):2072; Haake M et al; German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups.

[5] WHO, 2002; review and analysis of reports on controlled clinical trials/1

[6] Pain, 2006; 126(1-3):245-55 Vas J et al; efficacy and safety of acupuncture for chronic uncomplicated neck pain: a randomized controlled study.

[7] Ann Intern Med, 2003; 138(11):898-906 Cerkin DC et al: a review of the evidence for the effectiveness, safety and cost of acupuncture, massage therapy and spinal manipulation for back pain.

[8] Algemeen Dagblad; Steven van Eijck; “De arts is te druk om de telefoon op te nemen.” Naar niet gepubliceerd onderzoek naar de toegenomen lasten in de gezondheidszorg in de periode 2002 – 2006 in opdracht van de minister van VWS.

[9] WHO, 2002; review and analysis of reports on controlled clinical trials/2

 

BIJLAGE

Referentie: Wereld Gezondheids Organisatie; rapport 2002,

ACUPUNCTURE: REVIEW AND ANALYSIS OF REPORTS ON CONTROLLED CLINICAL TRIALS

1. Aandoeningen waarbij de effectiviteit van acupunctuur onomstotelijk is bewezen in klinisch onderzoek:

Aangezichtspijn (waaronder craniomandibulaire disfunctie (CMD) ; Allergische rhinitis ; Beroerte ; Bevalling inleiden ; Bijwerkingen van radiotherapie en/of chemotherapie ; Depressie (waaronder depressieve neurose en depressie na een beroerte) ; Dysenterie, acuut tgv. bacil ; Galkoliek ; Hoge bloeddruk, Essentiële Hoofdpijn ; Hooikoorts ; Ischias ; Kniepijn ; Lage bloeddruk, primaire ; Lage rugpijn ; Leukopenie, tekort aan witte bloedcellen ; Maagpijn, acuut (tgv. maagzweer, acute en chronische gastritis en maagkrampen) ; Menstruatiepijn, Primaire ; Migraine ; Misselijkheid en braken ; Nekpijn ; Nierkoliek ; Ochtendmisselijkheid ; Peri artritis van de schouder (waaronder frozen shoulder) ; Postoperatieve pijn ; Rheumatoide artritis ; Sciatica ; Tandheelkundige pijn (waaronder kiespijn en temporomandibulaire disfunctie) ; Tennis elleboog ; Stuitligging van de foetus, of andere foutieve positie, corrigeren daarvan ; Verstuiking

 

VERZENDLIJST:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

t.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag FAX:

(070) 340 78 34


Ministerie van Financiën

t.a.v. de heer mr. drs. J.C. de Jager, minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag FAX

(070) 342 79 00


Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal

NPCF, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

CVZ, College Zorg Verzekeringen

KNMG, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Collega patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties