033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Open brief aan minister Edith Schippers

INTEGRALE ZORG KAN MOGELIJK 15% AAN KOSTEN BESPAREN!

Geachte mevrouw Schippers,

In antwoord op uw oproep tot gezonde bezuinigingsvoorstellen uit ‘het veld’ dienen wij namens alle mensen die voorstander zijn van een integrale aanpak in de gezondheidszorg – de meerderheid van de Nederlanders – onderstaand besparingsplan in.

Door ruim en structureel gebruik te maken van integrale geneeskunde kunt u op korte termijn mogelijk 15% op de kosten in de gezondheidszorg besparen en op de langere duur wellicht nog meer.

De door ons voorgestelde maatregelen kunnen zondermeer naast alle andere goede voorstellen tot kostenbesparing toegepast worden. Ze gaan – kort samengevat – om ‘het bevorderen van de gezondheid zover het mogelijk is en het bestrijden van ziekte als dat nodig is.’

Integrale geneeskunde beoogt gezondheidbevorderende factoren te versterken door ruime aandacht voor ziektepreventie vanuit leefstijl e.d. en het versterken van het weerstandsvermogen tegen ziekte. Waar ziekte is opgetreden, is het doel om – naast andere interventies – het zelfgenezend vermogen van het individu te versterken om zodoende herstel van ziekte te bevorderen. Dit sluit aan bij het dynamisch gezondheidsbegrip dat recentelijk ook in een conferentie, georganiseerd door de Gezondheidsraad en ZonMw, werd voorgesteld: de vaardigheid om zich te kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te hervinden.

Maatregelen:
1. Zorg voor vrije keuze van therapie en behandelaar voor iedereen
2. Stimuleer informatie over, onderwijs in en onderzoek naar integrale geneeskunde
3. Hef beperkingen op t.a.v. BIG-geregistreerde artsen en therapeuten, zoals de heffing van 21% BTW op CAM (Complementary and Alternative Medicine)
4. Stimuleer meer/betere samenwerking tussen huisartsen en CAM-artsen/therapeuten

Onderbouwing
Recent onderzoek geeft een aanwijzing dat patiënten van huisartsen die integrale geneeskunde toepassen – een combinatie van regulier en complementair (CAM) – ongeveer 15% minder kosten dan gemiddeld. Deze besparing is het gevolg van minder ziekenhuisopnames en minder voorgeschreven medicijnen.

Wanneer ziektepreventie niet voldoende is, blijken meer natuurlijke behandelmethoden (CAM) bij veel aandoeningen minstens even effectief te zijn als de tot dusverre gangbare behandeling. Bovendien hebben deze behandelmethoden in het algemeen minder bijwerkingen en blijken ze vaak goedkoper te zijn dan de reguliere therapie.

Minder bijwerkingen van geneesmiddelen betekent ook een enorme kostenbesparing!

Reguliere zorg en behandelwijzen worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire interventies om te komen tot de meest integrale, effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste interventiestrategie.

In perspectief
Integrale geneeskunde wordt, mede om voornoemde gegevens, in de VS aan meer dan de helft van alle universiteiten gedoceerd en in praktijk gebracht. In diverse Europese landen is er eveneens toename van aandacht voor integrale geneeskunde in opleidingen en praktijken en in Zwitserland is CAM geneeskunde sinds kort onderdeel van de basisverzekering. De World Health Organization (WHO) heeft niet voor niets de VN-lidstaten opgeroepen om CAM geneeskunde te integreren in de publieke gezondheidszorg. Ook in Nederland zijn er ontwikkelingen voor de toepassing van het Amerikaanse concept Integrative Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg. Zo is er voor de verantwoorde integratie van CAM met reguliere geneeskunde een protocol gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

De meeste Nederlanders willen dat hun (huis)arts kennis heeft van CAM en samenwerkt met artsen/therapeuten die CAM toepassen en veel patiënten maken al een keuze voor integrale geneeskunde. In specifieke doel- en zorggroepen (kinderen, psychiatrische patiënten, palliatieve zorg) kan het percentage patiënten dat gebruik maakt van een combinatie van regulier en complementair (dus van een integrale aanpak) oplopen tot 60%.

Door het bevorderen van integrale geneeskunde is – naast de hier bovengenoemde financiële besparingen – extra winst te behalen die niet in geld kan worden uitgedrukt, maar daarom niet minder belangrijk is. Zo krijgt de patiënt meer en meer de regie over zijn eigen zorgtraject. Integrale geneeskunde doet recht aan dit patiëntenperspectief.

Graag vernemen wij van u uw reactie op dit bezuinigingsvoorstel.

Met de meeste hoogachting,

Namens alle ondertekenaars en als steun voor de paar miljoen Nederlanders die al gebruik maken van integrale geneeskunde,

Frits Kranenbarg, secretaris Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG), onderdeel van de Patiëntenfederatie NPCF

Zie ook de ondertekening van de petitie ‘Stop BTW’ door 20.000 mensen en de petitie ‘Handen af van de homeopathie’ door 60.000 mensen

Open brief aan minister Edith Schippers