033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Antikwakkers kroelen met de minister van VWS

Bron: www.iocob.nl

De antikwakkers vonden het “plezierig” om op 29 augustus 2011 met de nieuwe bewindsvrouwe van VWS Edith Schippers te spreken over “de problemen van de hedendaagse kwakzalverij”. Aldus de ronkende tekst van het “waarheidsgetrouwe maar niet door VWS geautoriseerde verslag” van een recent bezoek door het bestuur van de VtdK aan deze minister; zie het artikel op de website van de VdTK. Veel oude stokpaarden zijn tijdens dit blijkbaar zo genoegelijke onderonsje door de antikwakkers van stal gehaald. Het lijkt er zelfs op dat de minister van VWS haar bezoekers in alle opzichten op hun wenken heeft bediend. Maar dat is uiteraard, zoals hierna nog zal blijken, te mooi om waar te zijn. En omdat de Vtdk een miserabele reputatie heeft als het gaat om waarheidsgetrouwe berichtgeving over CAM-behandelvormen bekijkt IOCOB de weergave van dat bezoek maar eens wat nader.
“ Grove oplichting en uitbuiting van wanhoop van kankerpatienten” ?

De toon van het verslag wordt al direct gezet door de rellerige opmerking dat de bewindsvrouwe “vooral verontwaardigd” is over “gevallen van grove oplichting en uitbuiting van de wanhoop van kankerpatienten”. Zo onder woorden gebracht dient uiteraard elk fatsoenlijk mens tegen een dergelijke misstand – zo die bestaat – in opstand te komen. De antikwakkers komen echter niet verder dan deze gratuite oneliner. Er wordt immers geen enkele met naam en toenaam genoemde beroepsvereniging en/of kankertherapie van CAM-artsen of gekwalificeerde CAM-therapeuten aangeduid, laat staan dat hier concreet wordt vermeld welke individuele CAM-behandelaars hun wanhopige kankerpatienten grof zouden hebben opgelicht. Of schakelt de VtdK hier opnieuw over op de automatische piloot van de mantra over de affaire-Sylvia Millecam? Afgezien van slechts enkele treurige, maar gelukkig geisoleerde, incidenten is uitsluitend sprake van de bekende en brutale VtdK-stemmingmakerij. Zou in de serieuze CAM-sector – al dan niet op grote schaal – werkelijk grove oplichting plaatsvinden dan is de VtdK bovendien bij de minister van VWS aan het verkeerde adres. Bij grove oplichting zijn namelijk uitsluitend de onafhankelijke medische tuchtrechters en/of de strafrechters bevoegd om in te grijpen. De aan de minister van VWS op dit punt toegeschreven verontwaardiging is dus op zijn best een gebaar van beleefdheid jegens haar dweepzieke bezoekers maar zeker geen politiek relevante uiting door de minister als zodanig. Waarmede het ondervonden “plezier” van de Vtdk dus al aanmerkelijk is getemperd.
Het gezeur van de VtdK over de medische BTW-vrijstelling

De huidige medische BTW-vrijstelling geldt ook voor CAM-artsen en gekwalificeerde CAM-therapeuten, een (ook politiek) feit waarover de VtdK maar blijft doorzeuren. Nu weer bij de nieuwe minister van VWS klaagt de VtdK waarom deze BTW-heffing ‘’steeds maar uitblijft”… Hierop zou de minister hebben geantwoord dat zij hierover overleg heeft met het ministerie van Financien en daarbij “de zienswijze van de Vtdk goed voor ogen te hebben”. Indien dit inderdaad zo (naief) door de minister is gezegd – hetgeen IOCOB sterk betwijfelt – dreigt zij in hetzelfde politieke moeras terecht te komen als haar voorganger Ab Klink die in het parlement uiteindelijk bakzeil heeft moeten halen bij zijn plan om die vrijstelling voor CAM-behandelaars te schrappen. Het opjagen van Ab Klink door zijn reguliere VWS-adviseurs heeft toentertijd wel tot gevolg gehad dat “Financien” aanvankelijk braaf meeging met de omstreden plannen van VWS. Pas na de succesvolle publieksactie GA VOOR CAM – waarin ook IOCOB een groot aandeel heeft gehad – is dat onzalige initiatief van VWS en “Financien” in het parlement gesneuveld. Het is daarom ongeloofwaardig dat de minister van VWS, zoals gebeurde in 2008/2009, zou proberen om de staatssecretaris van Financien over dit onderwerp opnieuw op te jutten, en dat nota bene mede in haar rol van vertolkster van het twijfelachtige gedachtengoed voor de VtdK. De BTW-vrijstelling voor CAM-artsen en gekwalificeerde CAM-therapeuten is immers primair en uitsluitend een (Europese) fiscale aangelegenheid waarbij reguliere VWS-adviseurs slechts een rol op de achtergrond behoren te vervullen. Uit de Miljoenennota 2012 en de Fiscale Agenda 2012 valt bovendien geen enkele aanwijzing te putten dat “Financien” opnieuw aan de medische BTW-vrijstelling zou willen morrelen.

Toch heeft de VtdK aan de minister beloofd om over dit politiek uitgekauwde onderwerp met een notitie te komen, getiteld Wat is alternatief en wat is regulier?. IOCOB raadt de minister van VWS daarom indringend aan zich vooraf grondig te orienteren op de schriftelijke en uitgebreide inbreng van IOCOB ten behoeve van de parlementaire gedachtenwisseling over dit onderwerp in 2009. Bedoeld zijn hier de principiele argumentatie van IOCOB in het schrijven dd 28 april 2009, gericht aan haar voorganger, oud-minister van VWS Ab Klink, en het uitgebreide schriftelijke commentaar van IOCOB op de Parlementaire Nota naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer dd 23 oktober 2008, nummer 31704, Belastingplan 2009. Hieruit kiest IOCOB thans een drietal kernpunten die ook nu nog onverkort gelden.
Drie kernpunten IOCOB tegen afschaffing medische BTW- vrijstelling voor CAM-behandelaren (Belastingplan 2009)

1. De VtdK brengt al jaren lang hardnekkig de ideologische fabel in omloop dat reguliere geneeskunde wetenschappelijk bewezen is (Evidence Based Medicine ofwel EBM) maar dat complementaire geneeskunde daarentegen onbewezen, en dus kwakzalverij, is. Hiermee probeert de VtdK de – geconstrueerde – tegenstelling tussen beide categorieen van geneeswijzen op scherp te zetten. Dit is pure misleiding want deze tegenstelling is vals. De waarheid is namelijk dat van de regulier-geneeskundige behandelvormen tenminste 70% niet wetenschappelijk bewezen, en dus niet- EBM, is – conform het standpunt van de KNMG en vele gezaghebbende reguliere onderzoekers – terwijl uit de IOCOB-documentatiebronnen onmiskenbaar blijkt dat voor een scala van complementaire behandelvormen wel degelijk solide wetenschappelijk bewijs beschikbaar is. Het is dus pure misleiding dat reguliere geneeskunde in dit opzicht superieur zou zijn aan complementaire geneeskunde.

2. Afschaffing van de BTW-vrijstelling voor CAM-artsen en gekwalificeerde CAM-behandelaars levert een schending op van de fiscale neutraliteit zoals deze door het Europese Hof van Justitie van de EG in zijn jurisprudentie nauwlettend wordt bewaakt. Een eventuele afschaffing is dus niet EU-proof. De fiscale neutraliteit heeft bovendien tot gevolg dat dan ook alle reguliere artsen voor circa 70% BTW-plichtig worden omdat hun behandelmethoden voor dat percentage immers niet EBM zijn. Hierdoor zouden de reguliere zorgkosten voor de patient zeer aanzienlijk stijgen maar anderzijds wordt dan bij reguliere artsen wel aftrek mogelijk van circa 70% BTW-voorbelasting hetgeen per saldo zelfs tot een aanzienlijke financiele strop voor de schatkist kan leiden.

3. Afschaffing van de BTW-vrijstelling discrimineert de CAM-behandelaren, leidt tot een forse verhoging van de kosten van complementaire zorg waardoor de patienten die van die zorg gebruik wensen te maken, eveneens worden gediscrimineerd. De publieksactie GA VOOR CAM heeft namens circa 3 miljoen patienten ondubbelzinnig aan de politiek duidelijk gemaakt dat zij niets moeten hebben van dergelijke discriminatoire initiatieven
Zes aanbevelingen van IOCOB aan de minister van VWS

Nu de minister van VWS de loper blijkt te hebben uitgelegd voor een fundamentalistische splintergroep als de Vtdk rekent IOCOB het tot haar plicht de minister in het belang van de Nederlandse volksgezondheid te wijzen op de gevaren van dergelijke eenzijdige contacten.

Daartoe doet IOCOB de volgende aanbevelingen aan deze minister.
1. Minister van VWS behoort zich niet op sleeptouw te laten nemen door de Vtdk

De minister van VWS wekt volgens het verslag de indruk nogal op sleeptouw te zijn genomen door de VtdK. Als dat zo is heeft zij zich open gesteld voor de extreme opvattingen van de Vtdk, welke in het eigen reguliere veld helemaal geen gemeengoed zijn. Zo pleit de VtdK zelfs voor een beroepsverbod voor CAM-artsen. Om de indruk van vooringenomenheid van de minister van VWS ten opzichte CAM-beoefenaren weg te nemen zou zij er goed aan doen om op eigen initiatief ook het bestuur van IOCOB en/of een vertegenwoordiging van de zes beroepsverenigingen van CAM-artsen uit te nodigen voor een departementale gedachtenwisseling over dit onderwerp. Die discussie behoort dan echter in essentie niet te gaan over de valse tegenstelling tussen reguliere en complementaire geneeskunde, maar om de vraag wat heden ten dage goede en wat slechte geneeskunde is.
2. Minister van VWS behoort bedacht te zijn op de onbehoorlijke methoden van de VtdK

Nu de minister van VWS binnenkort kennis zal kunnen nemen van de aangekondigde nota van de VtdK doet zij er goed aan doen zich te realiseren dat zij wordt geconfronteerd met een valse ideologie van de VtdK welke het vertrouwen van de Nederlandse patienten in de geneeskunde stelselmatig ondermijnt. In die nota zal de Vtdk namelijk opnieuw trachten om de wetenschappelijke waarheid over dit onderwerp grof te verdraaien. IOCOB verwijst op deze plaats andermaal naar haar schriftelijke bijdragen aan het parlementaire debat bij het Belastingplan 2009. Ook is bedachtzaamheid bij de minister op haar plaats voor de onbehoorlijke methoden welke de Vtdk toepast om haar verwerpelijke ideeen ingang te doen vinden. Om die reden heeft IOCOB zelfs een aantal ontoelaatbare passages verwijderd uit de publieksversie van haar meergenoemde brief aan toenmalig minister Klink dd 28 april 2009.
3. Minister VWS behoort verontwaardiging te tonen over ernstige reguliere kwakzalverij

De minister van VWS zou volgens het VtdK-verslag verontwaardigd zijn geweest over grove oplichting van kankerpatienten in de CAM-sector. Hoeveel temeer zou haar ongenoegen echter op zijn plaats zijn geweest vanwege het droevige feit dat in Nederland jaarlijks meer dan duizend patienten overlijden ten gevolge van reguliere medicijnvergiftigingen, vooral in ziekenhuizen alwaar bovendien jaarlijks tientallen patienten onnodig sterven door fouten in het gebruik van medische technologie en andere regulier-medische blunders, zoals het nemen van onvoldoende maatregelen tegen de massale uitbraak van levensgevaarlijke bacterieen, onhygienische operatiekamers, ruzie makende medische specialisten en het uitvoeren van overbodige operaties. Vergeleken hiermee is de situatie in het gehele veld van CAM-artsen al jaren lang een oase van rust, stabiliteit en veiligheid. De hiervoor gesignaleerde en door onoordeelkundig regulier-medisch handelen veroorzaakte zeer ernstige calamiteiten verdienen eerder het predikaat van echte reguliere kwakzalverij dan de weinig voorkomende incidenten in de CAM-sector waarover VtdK bij de minister van VWS zo veel kabaal maakt. Ook de Consumentenbond heeft begin oktober 2011 de wenselijkheid benadrukt om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die medische missers beoordeelt omdat in 7 weken tijd 1.900 meldingen bij haar zijn binnengekomen over medische calamiteiten in ziekenhuizen. Maar als het gaat om dergelijke alarmerende situaties in de regulier-medische sector, is de VtdK opeens doof en blind.
4. Minister VWS behoort haast te maken met het kwaliteitsregister voor complementaire therapeuten/niet-artsen

De minister van VWS zou aan prestige winnen indien zij met kracht zou bevorderen dat nu eindelijk ernst wordt gemaakt met de spoedige instelling van het kwaliteitsregister van CAM-behandelaren/niet artsen, op basis van de afgeronde politieke besluitvorming bij het Belastingplan 2009. IOCOB neemt er met verbazing kennis van dat de VtdK, zoals op haar website wordt vermeld, deze minister in de mond legt dat de totstandkoming van dat register “niet aan de orde” is. Indien dit waar zou zijn, zou deze minister een in 2009 breed gedragen politieke beslissing buiten het parlement om eenzijdig ongedaan maken. IOCOB gaat er daarom maar van uit dat het gespreksverslag van de Vtdk op dit punt minder waarheidsgetrouw is als wordt gesuggereerd. Ook hierdoor wordt het “plezierige” onderhoud voor de VtdK opnieuw een stuk minder aangenaam.
5. Minister van VWS behoort staatssecretaris van Financien niet voor de voeten te lopen

IOCOB betwijfelt ernstig of het waar is dat de minister van VWS heeft gezegd dat zij voorstandster is van uitsluiting van de fiscale aftrekregeling voor giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) indien dit betreft “zorginstellingen zonder wetenschappelijke basis”. Met een dergelijke onverstandige uitspraak begeeft de minister zich dan immers geheel op het fiscale beleidsterrein van “Financien” hetgeen haar daar niet in dank zal worden afgenomen. Overigens is in het nieuwe ontwerp-Geefwet, onderdeel van het Belastingplan 2012, dat is verschenen op Prinsjesdag 2011, van deze voorkeur van de minister van VWS helemaal niets terug te vinden. Integendeel, “Financien” verklaart in de toelichting op de nieuwe Geefwet juist uitdrukkelijk dat op dit terrein van een beleidswijziging geen sprake is. Dus opnieuw een dode mus en weer minder “plezier” voor de VtdK. Los daarvan lijkt de minister van VWS ook niet te beseffen dat in haar voorkeur ook reguliere zorginstellingen zouden worden getroffen omdat daar doorlopend geneeskundige handelingen worden verricht welke voor het overgrote deel niet EBM zijn.
6. Minister van VWS behoort zich in te zetten voor de totstandkoming van een integratieve geneeskunde

Aanbevolen wordt tenslotte dat minister van VWS zich niet begeeft op het door de VtdK voorgestane pad van de heilloze polarisatie tussen reguliere en complementaire behandelaren. IOCOB roept de minister daarentegen op krachtig te bevorderen dat Nederland – en dit in navolging van een toenemend aantal universitaire topziekenhuizen in de USA – thans ook de weg naar “Integrative Medicine” inslaat. In deze integratieve geneeskunde – volgens IOCOB de geneeskunde van de toekomst – wordt het beste uit de reguliere geneeskunde en bewezen complementaire behandelvormen ten dienste van de patient gecombineerd. Dat is pas eigentijdse geneeskunde. Onderwijs in en wetenschappelijke onderzoek naar complementaire behandelwijzen behoren dan ook, anders dan thans, eveneens deel uit te maken van de kerntaken van de overheid.
Het risico van ideologische besmetting

De ideologie van de Vtdk is gevaarlijk en haar propagandistische methoden – zoals haar leuze “ alle complementaire geneeswijzen zijn slechts placebo “ – zijn fnuikend voor de ontwikkeling van de eigentijdse integratieve geneeskunde. De minister van VWS die zich voor het verwerpelijke gedachtengoed van de Vtdk ontvankelijk betoont – en de “plezierige” gesprekservaring van de VtdK alsmede de indruk van de VtdK als zou de minister de zienswijze van de VtdK goed voor ogen te hebben en een sympathisant van de VtdK te zijn, wijzen daar op – loopt de kans op besmetting met verkeerde ideeen over de volksgezondheid. Er moet dan ook worden voorkomen dat de minister van VWS door dit departementale kroelen met de Vtdk wordt besmet met een SOA (Sluw Overgedragen Aandoening), een ernstige ideologische infectie derhalve, die maar moeilijk te bestrijden valt.
IOCOB wenst een niet bij voorbaat vervuilde discussie over eigentijdse gezondheidszorg

Om het risico van een bij voorbaat ideologisch vervuilde discussie rondom het uiterst belangrijke thema “eigentijdse gezondheidszorg” uit te bannen, is IOCOB als onafhankelijke wetenschappelijke stichting in staat en gaarne bereid daaraan zijn bijdrage te leveren. Zo kan IOCOB de minister van VWS ten behoeve van een waarheidsgetrouwe gedachtenwisseling over complementaire behandelvormen desgewenst tevens voorzien van valide wetenschappelijke argumenten. De minister realisere zich daarbij vooral dat zij minister is van alle Nederlanders, dus ook van de grote groep van patienten die om goede redenen gebruik maken van complementair-geneeskundige zorg. IOCOB koestert daarom de verwachting eveneens binnenkort door de minister van VWS te worden uitgenodigd om daarbij zijn standpunten in een even “plezierig” onderhoud met haar nader toe te lichten.